Garantija un atteikuma tiesības

Garantija un atteikuma tiesības


Preces ražotājs ir norādīts uz iepakojuma un/vai pie preces apraksta. Informācija par pareizu un drošu lietošanu valsts valodā ir pieejama online, preces aprakstā.


Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Garantijas termiņš plaša pateriņa precēm – 24 mēneši.Savukārt uz profesionālas lietošanas tehniku, kas tiek izmantota saimnieciskas darbības veikšanai, garantijas termiņš sastāda 6 mēnešus no pirkuma datuma.


Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.


Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.


Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments (pirkuma apstiprinājuma e-pasts), kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.


Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:


pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;

ja preces iepakojums ir bojāts;

attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē uz sava rēķina, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un/vai garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.Uzmanību! Ja klients ir izmantojis pakomāta atgriezta sūtījuma iespēju uz Pārdevēja rēķina, Pārdevējs atstaj sev tiesības ieturēt 3,- Eur atgriezta sūtījuma apmaksai.Ja klients ir veicis maksājumu caur maksājumu sistēmu, Pārdevējs atstaj sev tiesības ieturēt 5% no summas attiecīgas maksājumu sistēmas darījuma apmaksai.Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 5 (piecu) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.


Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”:


Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt: PTAC mājas lapā.


Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām Jūs varat iegūt: Likumi.lv


Atteikuma tiesību veidlapu - pieteikumu par atteikumu Jūs varat lejuplādēt šeit.